Samovyšetření varlat - metodický návod
Co víte o nádorech varlat ?
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Varlata

Varlata (testes) jsou mužské pohlavní žlázy,jsou umístěné za penisem (pyjem) ve váčku,který se nazývá šourek (skrotum).Varlata produkují a uchovávají mužské pohlavní buňky-sperma.Varlata produkují rovněž pohlavní hormony,které způsobují mužskou charakterteristiku jedince tj. typ postavy a skeletu,typ ochlupení,růst vousů a hlubší mužský hlas.
Kontrolují také rozvoj reprodukčních orgánů a sexuální chování muže (obr. 1).

Obr.1

Varle má vejčitý tvar,je hladké a na pohmat mírně citlivé.Na jeho zadní stěně na ně shora naléhá nadvarle (obr.2). Semenovod spolu s cévami tvoří svazek,který pokračuje do tříselního kanálu.

Obr.2

Varlata jsou normálně sestouplá a umístěná v šourku již před narozením chlapce.Rodiče by měli během pravidelné hygieny dítěte kontrolovat stav šourku a o svých eventuálních pochybnostech informovat lékaře. Příslušný dětský lékař by měl při pravidelných pediatrických kontrolách vyšetřovat stav skróta a jeho obsah (sestoupnutí varlat).Tímto postupem lékař zjistí již u velmi malého chlapce brzy po narození zda nejde o kryptorchismus, tedy o nesestouplé varle. Pod tímto pojmem se rozumí nesprávně umístěné varle. Jedná se o vrozenou odchylku,kdy varle není ve skrótu jak má normálně být,ale nachází se například v dutině břišní či v třísle nebo při horním pólu příslušné poloviny šourku. Tuto odchylku je naprosto nutné odstranit už v raném dětství nejlépe jednoduchou operací.Výsledkem jsou varlata uložená v šourku.

Co je zhoubný nádor?

Zhoubným nádorem (rakovinou) obecně nazýváme onemocnění,za nímž se skrývá skupina více než 100 různých chorob.Ačkoli každý druh se od jiného liší v mnoha ohledech,všechny mají společný alespoň v určité fázi nekontrolovatelný buněčný růst buněk,které se vymkly kontrolním mechanismům pacientova organismu.Překotně a bez kontroly rostoucí buňky tvoří nádor. Zhoubné nádory mohou destruovat a ničit okolní tkáně a orgány.Mohou tvořit dceřiná nádorová ložiska v ostatních částech organismu.Zhoubné nádory vyvíjející se ve varleti se nazývají nádory testikulární.

Výskyt testikulárních nádorů

Nádory varlat jsou onemocněním s výrazným rasovým, geografickým a věkovým výskytem.Z dlouhodobých studií vyplývá,že 90% všech testikulárních nádorů na světě se nachází u rasy bílé,6,6% se vyskytuje u rasy černé a zbytek připadá na ostatní rasové skupiny.Největší procento testikulárních nádorů se diagnostikuje v severských státech Evropy,především v Dánsku.V českých zemích se počet těchto onemocnění za posledních 15. až 20.let více než zdvojnásobil. 

Příznivou tendencí je současné snížení úmrtnosti.U dětí a starší generace se výskyt těchto,nádorových chorob prakticky nemění a ze statistického hlediska je zanedbatelný.Testikulární nádory jsou u nás nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věkové kategorii 20 až 40 let.Jejich věkové rozložení je zcela charakteristické.Jsou typickým onemocněním mladé a střední mužské generace.
Nad 50 let věku se vyskytují jen zřídka. 

Příčiny vzniku

Příčiny vzniku testikulárních nádorů jsou neznámé.Existují však rizikové faktory,které se dávají do souvislosti s jejich vznikem.K nejdůležitějším patří již zmíněný kryptorchismus (nesestouplé varle).Zvýšené riziko vzniku zhoubných nádorů varlat existuje i u kryptorchidů,jejichž kryptorchismus byl upraven.Toto riziko existuje dokonce i u mužů s  jednostranným kryptorchismem pro druhostranné,normálně sestouplé varle.

Příznaky

Testikulární nádory se vyskytují nejčastěji mezi patnáctým a čtyřicátým rokem věku.Může jimi však onemocnět muž v kterémkoliv věku a proto by všichni muži měli znát příznaky tohoto nádorového onemocnění.Většinu testikulárních nádorů by měli odhalit muži sami vzhledem ke zrakové i pohmatové přístupnosti varlat.Muži,kteří pravidelně provádějí samovyšetřování,velmi dobře vědí,jak vypadá jejich normální varle a tak lehce zaznamenají jakoukoliv odchylku od této normy.

Jednoznačným pokynem k návštěvě lékaře by měla být: 

1. Každá změna objemu varlete - zvětšení,ale i zmenšení.
2
. Ztvrdnutí varlete.
3. Výskyt hrbolků či bulek a další odchylky od normálního stavu.
4. Bolest nebo jakýkoliv pocit nepohody ve varleti nebo ve skrótu.
5. Tupá bolest v dolní partii břicha nebo v tříslech.
6. Pocit napětí,citlivost a zvětšení prsních žláz.

Vyjmenované příznaky – symptomy – však nemusejí být známkami zhoubné choroby.Tyto symptomy mohou být způsobeny jakýmikoliv jinými naprosto nezhoubnými onemocněními (obr.3).V zásadě platí,že lékaře je třeba navštívit, jestliže kterýkoliv z těchto příznaků trvá déle nežli 2 týdny.Falešný stud,strach nebo i lhostejnost nejsou v tomto případě na místě.
Po prohlídce závodním či obvodním lékařem následuje odborné vyšetření urologem,který spolehlivě rozpozná zánětlivé změny,které provázejí některé méně závažné choroby od počáteční fáze nádorového onemocnění.

Obr.3

Stanovení diagnózy testikulárního nádoru

Jestliže symptomy ukazují, že by mohlo jít o nádorové onemocnění,lékař doplní běžná
vyšetření ještě vyšetřeními speciálními,zejména ultrazvukovým.Jde o metodu naprosto nebolestivou,která pomáhá rozpoznat nepatřičné patologické struktury ve varleti.Vyšetření je doplněno rozborem krve a moče.Jediným možným prvním léčebným výkonem pro zhoubný nádor varlete je operativní odstranění postiženého varlete.Chirurg neoperuje přímo šourkem,ale z tříselního přístupu.Není možno v žádném případě udělat pouze operaci částečnou.Tkáň odstraněného varlete je potom podrobena mikroskopickému vyšetření tak,aby byl spolehlivě zjištěn typ zhoubného bujení.Mnoho mužů má strach ze ztráty schopnosti sexuálního styku a eventuálně z neplodnosti.Varlata jsou však párové orgány a ponechané zdravé varle plně postačí pokrýt obě funkce.Odstraněním jednoho varlete se tedy pacient v žádném případě nestává impotentním ani neplodným. 

Prevence

Prevence tohoto onemocnění v pravém slova smyslu neexistuje a proto je zatím jediným účinným prostředkem včasného odhalení choroby samovyšetřování.

Samovyšetřování

Pravidelným samovyšetřováním lze dosáhnout včasné diagnózy a tím podstatně zvýšit šanci na úplné vyléčení možného zhoubného nádoru.Jak provádět samovyšetřování u mužů?

1. Samovyšetřování se provádí nejlépe po vlažné koupeli nebo osprchování vlažnou vodou,kdy dochází k uvol-
  nění a zvláčnění šourku,který je dobře přístupný vyšetření.

2. Postavte se před zrcadlo a pátrejte po jakýchkoliv změnách na kůži skróta a po změnách jeho objemu.
3. Hmatem vyšetřujte každé varle zvlášť oběma rukama.Ukazováky a prostředníky obou rukou palceumístěte
  na jeho přední stěnu.Velmi jemně vyšetřujte mezi palci avsuňte pod varle,ostatními prsty povrch varlete,
  všímejte si jakýchkoliv nepravidelností v konzistenci tohoto orgánu.Je normální,že jedno varle může být větší
   nežli druhé.Vyšetřujte obě postupně (obr.4).

4. Důležitou součástí samovyšetřování je pohmatem rozlišit varle umístěné v přední části šourku od nadvarlete,
 které je umístěno vzadu a nahoře.Jednoduchým vložením palce a ukazováku mezi obě struktury nemůže dojít k
 záměně nadvarlete s nepatřinou formací (obr.5).


Obr.4

Obr.5

             

Jestliže najdete jakoukoliv nepravidelnost nebo odchylku od normy,neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Pamatujte

1. Samovyšetřování je velmi důležitým návykem a mělo by se stát zcela běžným zvykem prováděným stejně
  samozřejmě jako každodenní hygiena.

2. Samovyšetřování pomáhá včasnému rozpoznání nádorové choroby,ale nikdy nenahradí vyšetření lékařem.
3. Nádorová onemocnění varlat nejsou sdělnou (infekční) nemocí.Nelze se tedy touto chorobou nakazit od
  jiné  osoby,ani ji není možno přenést na kohokoliv jiného.

4. Část mužů trpících nádorovým onemocněním varlete udává ve svém předchorobí úraz,úder do varlete,nebo
 jiné drobnější poranění.Souvislost mezi jednorázovým poraněním a vznikem nádoru varlete nebyla prokázána.
 Šetření prováděná mezi sportovci a profesionálními cyklisty,motocyklisty a jockeyi rovněž neprokázala žádnou
 souvislost mezi drobnými častými poraněními a vznikem testikulárních nádorů.

Léčba testikulárních nádorů 

Před léčbou prokázaného testikulárního nádoru je třeba provést ještě další vyšetření k ozřejmění rozsahu onemocnění tj. ke zjištění přítomnosti eventuálních dalších dceřiných nádorových ložisek v organismu.
Většina nemocných se podrobuje různým rentgenologickým vyšetřovacím metodám.Je to především computerová (počítačová) tomografie (CT), která zobrazuje struktury a orgány v určitých zvolených tělních rovinách. Je pro pacienta naprosto nenáročná a nebolestivá.Vylučovací urografie zobrazuje po nitrožilním podání kontrastní látky vývodní močový systém.Lymfografie je náročnější rentgenologická metoda,která směřuje k ozřejmění stavu lymfatického (mízního) systému a lymfatických (mízních) uzlin v dutině břišní.Děje se tak po aplikaci kontrastní látky do míznic na hřbetě obou nohou.Velmi užitečnou a pro nemocného nenáročnou metodou je ultrazvukové vyšetření břicha.Pravidelné rentgenové snímky plic jsou samozřejmostí.
Veškerý obraz o rozsahu choroby doplňují speciální biochemické krevní testy,které odhalují možnou přítomnost látek produkovaných nádorem v krevním séru.
Následná léčba se liší právě podle rozsahu onemocnění.Může být radiační (léčba zářením) nebo chemická tj. aplikace léků ve formě injekcí,infusí či tablet.Tyto metody se mohou kombinovat.Čím dříve je choroba rozpoznána,tím jednodušší a kratší může být léčba.Léčba nádorových onemocnění varlat v pokročilém stadiu je komplikovaná,zdlouhavá a finančně nákladná.Větší část nemocných s pokročilou chorobou se vyléčí.Náročnost pro pacienta spočívá v překonání fyzické a psychické zátěže vyplývající z vedlejších účinků v průběhu léčby.Většina vyléčených nemocných vykonává dále své původní povolání a vrací se do zcela normálního života.

Velmi důležitá jsou kontrolní vyšetření prováděná vesměs ambulantně a to během léčby i po jejím ukončení.Kontrolní vyšetření vyléčených pacientů probíhají v pravidelných intervalech a častá jsou zejména v prvním roce po ukončení léčby.

Závěrem

Testikulární nádory mají v onkologii dospělých zvláštní postavení.Jsou to první
nádorové choroby, které bylo možno vyléčit. Během posledních 20 – 25 let došlo
ke značnému zvratu v léčebných možnostech a v léčebných výsledcích.
Z nádoru kdysi velmi nepříznivého a obávaného se stalo onemocnění vyléčitelné.
Je – li rozpoznáno a léčeno včas.

Stáhněte si film o Varlatech
"je zabalen ve Winraru nejdete u tlačítka moje práce->Programy na PC"

162 MB


Výplach zadečku neboli klistýr

Je to článek pro gayům,bisexuálů možno i heterosexuálům hygiena při sexu
 muž z mužem.Též muž ze ženou v análů.

V těchto řádcích se dočtete jak si udělat výplach zadečku aniž by se stala nějaká nehoda.

Nejčastější způsoby výplachu jsou vodou nebo čípkami.Podle mého názoru je kombinace obou možností nejlepší,protože,když čípek zasunete do konečníku,tak vás asi do 15 minut tak projede,že budete kadit aspoň 5 minut v kuse,ale pokud máte co.Je dobrý se pohybovat,udělat pár dřepů,ať se rychleji rozteče a olej začne lépe působit.Když si na chviličku odpočinete jde se na výplach vodou.Ten se dělá buď nádobkou přímo na klistýr,který se dá koupit v lékárně nebo klidně doba s hadicí od sprchy a pozor jen vlažnou vodou.Horká by vám podráždila střeva a ze studené bolí hrozně břicho.V malých dávkách si pravidelně naplňte anál vodou a vypusťte,pak si napusťte do análu trošku více vody,projděte se,udělejte pár dřepu nebo si také zaskákejte a pak běžte na záchod a uvidíte kolik nečistoty vyjde ven,tohle zopakujte ještě jednou maximálně dvakrát a zadek bude totálně čistý.
Opět si chviličku odpočiňte a pak si udělejte pro kontrolu malý výplach,po vypuštění vody strčte prstíky do dírky a projeďte ji,když budou prstí čisté a nic z vás už neteče,je vše v pořádku a můžete mít anální sex.

Pokud vás však trochu bolí břicho,máte pocit,že tam pořád něco je
(
nejspíše jen voda),tak si opět zacvičte,na záchodě pak vypusťte zbytek.

Samozřejmě,když víte dopředu,že budete mít anální sex je lepší jíst hodně střídmě.Ovoce,zelenina,dietní salám a hlavně hodně pít,pak klistýr nemusí být takový a stačí jen chviličku.Mám to vyzkoušený,takže vím o čem tady píšu.

Upozorňuji,že je to jen můj postup klystýru,nejsem doktor,takže pokud tento postup budete využívat,neručím za špatné výsledky,ale pokud budete spokojeni.

Toto je ilustrační foto.

Toto je  ilustrační foto!

 
 

Podle článku z tisku Deník dne 10.11.2006

Každý den si v náších zemi vezme život pět lidí, v průměru tedy přes 1500 za jediný rok.Mezi rozvinutými zeměmi jsme rekordmany.Méně sebevrahů v přepočtu na 1000 obyvatel má i sousední Německo nebo USA.
 V této statistice je na tom Česká republika stejně jako Japonsko.Otázka je proč?

Sebevraždy rozdělují republiku
Okresu Semily se říká okres sebevrahů.Letos tam vlastní rukou zemřelo sedm lidí.

 Nejvíce sebevražd páchají lidé na Liberecku,Ústecku a Olomoucku,nejméně pak v oblastech Vysočiny a
 Jihomoravského kraje. „Česká republika je rozdělena linií mezi jižní Moravou a severními Čechami.Co je nad
 touto linií,vykazuje častější patologické jevy,jako jsou vraždy,sebevraždy,potraty.Kraje na jih od této osy
 jsou spíše klidnější,“ vysvětluje Vladimír Polášek z Českého statistického úřadu. „Klidné kraje jsou charakte-
 rické dvěma rysy: nižší mírou ateismu a tzv.rodáctví,tedy počtem starousedlíků v kraji.“
  Jeho slova potvrzuje psycholožka Eva Otterová. „Jižní Morava i jižní Čechy jsou typické vztahem lidí k svému
 domovu,lidově řečeno - mají pro co a pro koho žít,“ říká Otterová. „Industriální sever postrádá vazby mezi
 lidmi a krajem,“ uvádí psycholožka.Smutným rekordmanem České republiky je okres Semily,kterému se říká
 okres sebevrahů.Letos zde již spáchalo sebevraždu sedm lidí.


Muži neumějí komunikovat,tak umírají


  „V přepočtu na stejnou věkovou strukturu páchá u nás sebevraždu pětkrát více mužů než žen,“ podotýká
 Polášek.
„Muži jsou emotivně více uzavření, nejsou schopni sdílet svoje city a problémy, “ říká Otterová. „Když
 narazí na nějaký problém,s kterým si nevědí rady,začnou pít,pokud to nepomůže,spáchají sebevraždu.
“Oproti
 tomu ženy se snaží stále spíše vysílat signály o tom,že mají problémy.
„Žena nechce ani tolik zemřít jako spíše
 demonstrovat,že je na kraji sil.Vysílá signál o své situaci,zatímco muž chce prostě život ukončit,
“ vysvětluje
 rozdíl mezi muži a ženami psycholožka.

Čas smrti


  Sebevrahové mají i svůj oblíbený čas.Kupodivu jim není depresivní podzim ani tmavá zima.Lidé se bojí začát-
 ků.Statistiky jsou neúprosné.Nejvíce sebevrahů ukončí svůj život se začátkem nějakého nového životního cyk-
 lu.
„Nejvíce sebevražd přichází na jaře,když biologicky začíná nový rok, “ říká Polášek. „ Výrazně vyšší čísla
 jsou ale i na začátku týdne v pondělí nebo prvního ledna.Zdá se,že lidé se bojí začít něco nového,
“ komentuje
 neúprosná data Polášek.
„Přitom je ale třeba,aby čas měl nějakou symbolickou hodnotu.Protože první dny v
 měsíci nejsou nijak výrazné,
“ dodává.
„Svou roli zde hraje určitý efekt kontrastu.Začátky stimulují pocit naděje spojené s něčím novým.Vzniká tak
 kontrast s reálným stavem sebevraha,podobně jako pěkné počasí i začínající jaro dává vyniknout pocitu bez-
 naděje,
“ říká Šárka Kasalová-Daňková z serveru http://demografie.info

téma Deníku


   Přes tyto smutné údaje počet sebevrahů pomalu,ale jistě klesá.Může za to nejen včasná prevence psychologů
 či stále se zlepšují zdravotnictví,které dokáže zachránit více nešťastníků.Svůj podíl na tom má i zvyšující se
 úroveň vzdělání.Lidé,kteří mají alespoň maturitu,jsou méně náchylní k sebevraždám.Mezi sebevrahy je vysoko-
 školáků pouhých pět procent.
„Lidé,kteří prošli vzdělávacím systémem,jsou cílevědomější,umějí odložit momen-
 tální zisk na později,vědí,že život je třeba si plánovat.Všechny takové aspekty pak posilují jejich odolnost v
 případě krize,
“ říká Otterová.                                                       Josef Šlerka

Nejčastěji volné způsoby
(údaje za rok 2005)

Oběšením

1005

Otrávení

152

Zastřelení

139

Skok z výše

117

Skok pod dopr.prostředek

42

Ostatní

34

Utopení

26

Celkem sebevražd za rok 2005

1515

 

 

 Most sebevrahů. Nuselský most v Praze vy-
hledávají místní i přespolní sebevrazi.I zde platí
neúprosná celorepubliková statistika,že muži se
 zabíjejí pětkrát častěji než ženy.Riziková je
 věková skupina mezi 40 až 54 lety.Nejvíce lidí
 páchá sebevraždy na Nový rok,nejméně pak na
 Vánoce.           
Foto:Deník/Milan Jaroš

 

  Boj o život. Pražští záchranáři pečlivě za-
chycení sebevraha,který na Nuselském mostě
 překonal všechny drátěné ploty a chystá se
skočit.
               Foto:Deník/archív


Místa,kde lze potkat smrt

 Symbolem sebevraždy se v Česku stal Nuselský most v Praze.Neprávem,každý kraj má své tzv.oblíbené místo
 Na Zlínsku je to běloveský jez u Otrokovic.Jen za posledních pět měsíců se zde pokusili skončit svůj život 2
 lidé.
„Třicetiletý muž tam skočil do řeky 17.června kolem třetí hodiny odpoledne.Přivolaní policisté,lékaři ani
 hasiči už život vrátit nedokázali,
“říká zlínská policejní mluvčí Jana Bartíková.
  V Šumperku je to budova na ulici ČSA.Další známým místem je moravská propast Macocha.Turistické místo vy-
 hledávají lidé po celý rok.Za poslední měsíce se však stala také útočištěm těch,kteří chtěli skoncovat se živo-
 tem.
„Od roku 1999 zde skočilo již dvanáct lidí, vypočítává počet sebevrahů blanenský policejní mluvčí Miroslav Kovařík. „Věk sebevrahů je různý.Pohybuje se od dvaadvaceti do sedmapadesáti let.K propasti Macocha
 přijíždějí z celé jižní Moravy,“ doplnil Kovařík smutná fakta.
  Těla dopadají na takzvaný kámen sebevrahů,odkud se většinou sesouvala do sedmačtyřicet metrů hlubokého
 jezírka.To je od srpna obehnané plotem,aby se ke každému případu nemuseli volat policejní potápěči.
  V okrese Ústí nad Labem sebevrazi zase volí Mariánskou skálu,letos na ni přišlo skočit již pět lidí.Naštěstí se
 čtyřem z nich v tom podařilo zabránit.Ve východních Čechách sebevrahy láká hráz přehradní nádrže Seč.Je
 vysoká 42 metrů,vede po ní silnice,takže je i snadno přístupná.
                   Zpravodajové Deníku
 

Z okresních statistik
(údaje na 100 000 obyvatel)

Nejvíc sebevrahů

Semily

23,5

Most

21,3

Cheb

21,1

Jičín

20,5

Rakovník

20,4

Sokolov

20,1

Teplice

19,5

Nejmíň sebevrahů

Plzeň-jih 10,9
Opava 11,1
Brno-město 11,4
Kutná Hora 11,5
Jihlava 11,6
Žďár nad Sázavou 11,7
Třebíč 11,7

 Smrt na kolejích.Lidé si vybírají jako
 místo smrti také hlavní železniční koridor z
 Prahy na Ostravsku.Se sebevrahem se tam
„potkalo“ už i Pendolino.
                  Foto:Deník/Miroslav Kucej

 
 

Podle článku z tisku Deník dne 30.6.2007

Ilustrační foto

Foto: REUTERS

Lék proti AIDS.První krok k zázraku
Vědci z univerzity v Hamburku se zasloužili o historický průlom: z infikovaných buněk se jim podařilo odstranit virus HIV.

 Praha/Historický průlom či zásadní zvrat.Tak hodnotí odborníci čin týmu německých vědců z virologického a imunologického ústavu Heinricha Petteho při univerzitě v Hamburku.Němcům se totiž podařilo z infikovaných buněk odstranit virus HIV.
 "Nemocné buňky se uzdravily.Je to biotechnologický průlom," zhodnotil výsledek profesor Joachim Hauber, vedoucí vědeckého týmu.
Dosavadní terapie se především snažily zastavit množení nemocných buněk,protože nákaza se považovala za nezvratnou."Dosud neexistovaly prostředky k ostranění virového signálu z buněčného jádra.Proto se považova-
lo za dané,že jednou nakažený člověk je nakažený navždy," vysvětlila Marie Brůčková,vedoucí české Národní referenční laboratoře pro AIDS.
 Podle Miroslava Hlavatého,místopřesedy České společnosti AIDS pomoc,jde o nejdůležitější objev ve studiu nemoci. "Je to naprosto fantastické,ale záleží na tom,jak budou vypadat další zkoušky a uvedení do praxe.Aby vše neztroskotalo na vedlejších účincích,jako tomu bylo u jiných nadějných léků," řekl Hlavatý.
 Německý vědecký tým využil vlastnosti určitých enzymů - rekombináz.Tyto proteiny jako nůžky prostřihnou provazec DNA na určitých místech a nově ho poskládají.Za pomoci takových molekulárních "nůžek" se jim po-dařilo původce viru rozpoznat a "vystřihnutím" ho odstranit.Procedura trvá asi deset týdnů.
 "Jsem optimistický a myslím,že do deseti let se nová metoda bude využívat pro léčbu," uvedl profesor Hauber. Nyní by se převratný objev měl začít testovat na myších.Pokud budou úspěšné,přejde se k testům na pacien- tech.Je nutné vyzkoušet,zda rekombinázy nenapáchají v lidském těle příliš škod."Otázkou také je,zda zkouma-ná metoda pomůže i lidem s rozvinutým onemocněním AIDS," podotkl Hlavatý.

Co je AIDS?

 Čtyři písmena,která se stala symbolem smrti.Ve skutečnosti znamenají Acquired Immune Deficiency Syndrome
neboli syndrom získaného selhání imunit.
 Trpí jím lidé nakažení virem HIV. V jeho důsledku je zcela ochromen imunitní systém,tělo pacienta není schopno produkovat protilátky a umírá na zcela obvyklé choroby.
 Inkubační doba je tři až osm týdnů.Smrtelná nemoc zpočátku vypadá jako obyčejná chřipka.Po jejím skončení se infekce uloží do skrytého stadia,během které pacienti nepociťují prakticky žádné potíže.
 Přibližně po deseti letech dojde,ale k jejímu propuknutí naplno a nakaženému se zcela zhroutí imunitní systém.
 Dosud se nepodařilo nikoho z choroby vyléčit,po jejím propuknutí člověk umírá do dvanácti let.Pokud se podaří lékařům diagnostikovat chorobu včas,je možné oddálit její propuknutí.
 AIDS je choroba relativně nová. Diagnostikována byla na začátku 80. let v USA.V současnosti je rozšířena po celém světě.Nejvíce postižené jsou chudé státy na jihu Afriky.


Vyléčí novodobý mor
TOMÁŠ PROCHÁZKA
--------------------------------------------------

 HAMBURK - Stála u jednoho z největších objevů nového tisíciletí.Angela Homfeldová byla jednou z členek týmu,který dokázal na univerzitě v Hamburku pomocí pomyslných nůžek složených z enzymů vystřihnout virus HIV.Ten způsobuje smrtelnou nemoc AIDS.Deníku prozradila,jak vědci začnou testovat zázračné nůžky na myších a lidech.
V čem tkví ten zázrak?
  Dosud vědci tvrdili, že je virus HIV pevně zamčený v jádru každé infikované lidské buňky a nejde odstranit. Že je v takzvané dědičné podstatě.Nám se podařilo v laboratoři toto dogma vyvrátit.
Jak jste tedy virus odstranili?
 Nasadili jsme proteiny zvané rekombinázy do virem HIV nakaženého jádra buňky.Za osm až dvanáct týdnů dokázaly tyto proteiny jako nůžky vystřihnout tu část provazce DNA,v níž byla nákaza. Šroubovice DNA se pak poskládala zcela zdravě.
Bez jediné chyby?
 Ano.Uzdravily se miliony buněk.
Dokáže tato metoda vyléčit lidi?
  Budeme teď metodu testovat na speciálních myších, které nemají žádnou imunitu.Do nich vložíme lidský imunit- ní systém.Myši budou stejně chráněné jako člověk.Nakazí se virem HIV a my pak zopakujeme pokus z laborato- ře.Zkusíme virus opět vystřihnout a myši uzdravit.
Když se to povede,začnete stejným způsobem zachraňovat lidi?
 Testy na lidech začnou nejdříve za pět let.Podmínkou jsou ale úspěšné testy myší.Pokud všechno půjde bez problémů,dokážeme se zbavovat viru HIV u lidí za 10 let.



VirusHIV

Výskyt HIV/AIDS v ČR podle krajů a způsob přenosu.

Kraj

HO

ID

HT

MD

NE

Celkem

 Hl.m.Praha

290

16 107 3 23 464
 Středočeský 47 7 20 0 3 82
 Jihočeský 10 1 12 0 0 27
 Plzeňský 13 3 12 0 0 30
 Karlovarský 13 2 26 0 3 45
 Ústecký 23 5 16 0 2 48
 Liberecký 6 4 12 1 1 24
 Královéhradecký 7 0 8 0 0 15
 Pardubický 6 0 4 0 0 10
 Vysočina 7 1 3 0 0 11
 Jihomoravský 23 1 36 0 6 69
 Olomoucký 18 0 7 0 4 29
 Zlínský 8 0 4 0 3 16
 Moravskoslezský 17 1 28 0 3 50
Způsob přenosu :  HO homosexuální/bisexualní
   ID inječní uživatelé drog
   HT heterosexuální
   MD z matky na dítě
   NE nezjištěný

  Zde jsou statistiky a jiné zajímavosti:

http://www.hiv-prevence.cz/